TIKSLAS: 

Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso kaitos efektyvaus pritaikymo kuriant socialiai aktyvią, nuolatinį mokymą(si) skatinančią, ugdymo kokybę gerinančią aplinką.

UŽDAVINIAI:

  • Skatinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, dalijimąsi patirtimi, seminarų medžiaga.
  • Gerinti pamokos kokybę tobulinant ugdymo metodų parinkimo ir mokinių vertinimo ir įsivertinimo gebėjimus.
  • Tobulinti integruotų pamokų organizavimo gebėjimus.

 

Metodinės tarybos veiklos planas 2017 - 2018 m. m.

Metodinės tarybos veiklos planas 2016 - 2017 m. m.